Konkurs dla kreatywnych

Konkurs na plakat promujący czytelnictwo

 

Organizatorem konkursu jest biblioteka ZSLiT w Gubinie.

Konkurs trwa  do 18 grudnia 2018.

Konkurs adresowany jest do uczniów ZSLiT.

Przedmiotem konkursu jest plakat promujący czytelnictwo.

Cele konkursu:

– zachęcenie młodzieży do korzystania ze zbiorów biblioteki,

– promocja biblioteki w środowisku szkolnym,

– rozwijanie wyobraźni i kreatywności uczniów,

– kształcenie umiejętności tworzenia plakatu.

Warunki dotyczące prac konkursowych:

– przedmiotem konkursu jest wykonanie plakatu w formacie A 1 lub A3,

– prace mogą być wykonane zespołowo, skład zespołu to max. 3 osoby,

– prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną, np. rysunek, kolaż, grafika komputerowa, wydzieranka itp.,

– do pracy należy dołączyć dane autora (imię i nazwisko, klasa) zamieszczone na odwrocie ,

– każdy uczestnik/zespół może złożyć tylko jedną pracę.

– każdy uczestnik zobowiązany jest dołączyć do pracy oświadczenie ( do pobrania w bibliotece )

Ocena prac:

Oceny prac dokona Komisja powołana przez Organizatora konkursu

Kryteria oceny:

– zgodność pracy z tematem konkursu

Prace należy składać do  18 grudnia 2018 w bibliotece szkolnej.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone  21 grudnia 2018r.

Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody.

Postanowienia dodatkowe:

– wszystkie prace złożone do konkursu przechodzą na własność organizatora,

– organizator nie zwraca kosztów związanych z uczestnictwem w konkursie,

– organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania prac wszystkich uczestników  w publikacjach i działaniach promocyjnych organizatora.

Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu, wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu oraz zamieszczenie zdjęć uczestników i nazwisk na stronie internetowej szkoły.

Kategorie