Maturalny egzamin poprawkowy.

HARMONOGRAM EGZAMINU
MATURALNEGO W TERMINIE POPRAWKOWYM
dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów
obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo
w części pisemnej

1. Część pisemna –21 sierpnia 2018r. (wtorek), godz. 9:00

Kategorie