Organizacja i zasady pracy ZSLiT w okresie pandemii

Organizacja i zasady pracy Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych
im. S. Staszica w okresie pandemii (zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS
dla publicznych szkół ) od 1 września 2020:

 Zasady zachowania uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły

 1. Do szkoły może uczęszczać :
 • uczeń/pracownik zdrowy, bez objawów wskazujących na infekcję dróg oddechowych,
 • uczeń/pracownik, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie,
 • uczeń/pracownik, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 1. Przez objawy chorobowe rozumie się:
 • podwyższoną temperaturę ciała,
 • ból głowy i mięśni,
 • ból gardła,
 • kaszel,
 • duszności i problemy z oddychaniem, – uczucie wyczerpania,
 • brak apetytu, utratę powonienia, smaku.
 1. Obowiązuje całkowity zakaz przebywania na terenie szkoły osób z zewnątrz z objawami wskazującymi na infekcję dróg oddechowych, o których mowa w pkt. 2.
 1. Uczniowie muszą przestrzegać 10 zasad opracowanych przez MEN pt: Bezpieczny powrót do szkoły:
 • Masz gorączkę, kaszel lub inne objawy choroby, zostań w domu.
 • Często myj ręce.
 • Nie dotykaj oczu, ust i nosa.
 • Zrezygnuj z podawania ręki na powitanie.
 • Uważnie słuchaj poleceń nauczycieli.
 • Używaj tylko własnych przyborów szkolnych.
 • Spożywaj swoje jedzenie i picie.
 • Unikaj kontaktu z większą grupą uczniów podczas przerw.
 • Jeśli czujesz się źle lub obserwujesz u siebie objawy chorobowe, natychmiastpoinformuj o tym nauczyciela.
 • Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa przed i po lekcjach.
 1. Do budynku szkoły mogą wchodzić uczniowie, pracownicy, nauczyciele. Interesanci, rodzice wchodzą wyłącznie do sekretariatu szkoły. Rodzice na spotkanie z nauczycielami po telefonicznym umówieniu się lub w czasie wyznaczonego spotkania dla rodziców- zachowując rygory sanitarne (zasłanianie ust, nosa, odkażanie rąk)
 1. Przy wejściu do budynku, sal lekcyjnych, wszystkich pomieszczeń szkoły obowiązuje odkażenie rąk płynem specjalistycznym .
 1. Nauczyciel lub pracownik szkoły , który zaobserwuje u ucznia objawy wskazujące na infekcję dróg oddechowych musi bezzwłocznie odizolować ucznia (budynek A- świetlica szkolna, budynek B – pokój nauczycielski ,hala sportowa- mała sala gimnastyczna) i powiadomić rodziców o konieczności odebrania ucznia ze szkoły ( poprzez sekretariat szkoły, Vulkan oraz portale społecznościowe)
 1. Uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły, interesanci, rodzice w przestrzeniach wspólnych zachowują dystans 1,5 metra oraz zasłaniają usta i nos.
 1. Uczniowie w miarę możliwości spędzają przerwy na boisku szkolnym (jeżeli pozwala na to pogoda); aby uniknąć tłumu na korytarzu, uczniom zostanie udostępniona  aula szkolna.
 1. Aby uniknąć nadmiernego tłoczenia się uczniów w ciągach komunikacyjnych przestrzegamy:
 • wchodzenia do szkoły odrębnymi wejściami;
 • wejścia i zejścia z pięter osobnymi klatkami schodowymi;
 • prawostronnego kierunku ruchu na korytarzach;
 • zachowanie dystansu min 1,5m;
 • korzystania  z maseczek podczas przerw;
 • zachowanie zasad dystansu  społecznego w przypadku korzystania z automatu do napojów.
 1. W celu ograniczenia przemieszczania się uczniów w szkole w planie lekcji stosuje się blokowanie przedmiotów.
 2. Przed wyjściem na przerwę 10- 15 minutową uczeń zabiera wszystkie swoje rzeczy ze stolika, aby umożliwić o zdezynfekowanie stolików uczniowskich.
 1. W czasie lekcji powinny być okna, a w czasie każdej przerwy otwieramy większość okien w celu wietrzenia sali.
 2. Jeżeli powierzchnia klasy i liczebność zespołu klasowego na to pozwalają , unika się zajmowania miejsca bezpośrednio przed biurkiem nauczyciela.
 3. W czasie lekcji uczniowie przemieszczają się jedynie na polecenie lub za zgodą nauczyciela.
 4. Zajęcia z wychowania fizycznego odbywają się głównie na świeżym powietrzu, należy wykluczyć ćwiczenia i gry kontaktowe, jeżeli nie ma możliwości zachowania dystansu w sali gimnastycznej. Szczegółowe  zasady zawiera osobny regulamin.
 1. Jeżeli używany jest na lekcjach jakikolwiek sprzęt sportowy w czasie przerwy należy go zdezynfekować.
 2. W bibliotece szkolnej należy zasłaniać usta i nos, zdezynfekować ręce przed wejściem i po wyjściu z czytelni . Materiały i książki oddawane do biblioteki są pozostawiane w dwudniowej kwarantannie. Pozostałe zasady zachowania zawiera odrębny regulamin.
 1. Uczeń zobowiązany jest do posiadania własnych przyborów i podręczników . Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 2. W pracowniach zawodowych wymagana jest praca w rękawiczkach jednorazowych. Pozostałe zasady zachowania zawiera odrębny regulamin.
 3. Pracownicy administracyjni oraz obsługi ograniczają kontakt z uczniami do niezbędnego minimum.W sekretariacie przebywa maksymalnie 1 interesant.
 4. Zespoły przedmiotowe ustalają i podają uczniom do wiadomości zasady realizacji zajęć pozalekcyjnych organizowanych w szkole .

23.W szatni szkolnej udostępniony jest co drugi boks.

Zachowanie zasad higieny

 1. Wszyscy wchodzący do szkoły i sal lekcyjnych, świetlicy, biblioteki dezynfekują dłonie lub zakładają rękawiczki ochronne oraz zasłaniają usta i nos we wszystkich przestrzeniach wspólnych. Zaleca się także zasłanianie ust i nosa w czasie lekcji.
 1. Pracownicy obsługi w/g ustalonego harmonogramu dezynfekują w ciągu dnia przestrzenie wspólne (klamki drzwi i okien, poręcze, toalety , ławeczki na korytarzach); po zakończeniu zajęć szkolnych wszystkie klasy.
 2. Na każdym korytarzu znajduje się dodatkowy kosz z przeznaczeniem na zużyte jednorazowe maseczki i rękawiczki.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia

 1. Jeżeli uczeń przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować go w wyznaczonym miejscu , w zależności od budynku z przestrzeganiem dystansu min. 2 m odległości.
 2. Osoba, która przekazuje ucznia do izolacji, powiadamia dyrekcję szkoły.
 3. Uczeń znajduje się pod opieką pracownika szkoły wyznaczonego przez dyrektora lub zastępcę dyrektora.
 1. Uczniowi należy zmierzyć temperaturę ciała, (termometr w sekretariacie szkoły) jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 37°C lub wyżej – należy powiadomić rodziców ucznia w celu ustalenia sposobu odebrania ucznia ze szkoły i przypomnieć o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej,
 1. Rodzic po odebraniu ze szkoły ucznia z objawami chorobowymi, ma obowiązek poinformowania dyrektora o wyniku badania ucznia przez lekarza.
 1. Dyrektor szkoły informuje organ prowadzący, Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną o podejrzeniu zakażenia ucznia.
 2. Obszar, w którym przebywał uczeń bezzwłocznie zostaje poddany gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji.
 1. Dyrektor stosuje się do poleceń otrzymanych od inspektora Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły

 1. Pracownik, który w czasie pracy zauważył u siebie objawy chorobowe typu: gorączka, uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, bóle głowy, bóle mięśni niezwłocznie informuje o tym dyrektora szkoły, który podejmuje następujące działania:
 • kieruje pracownika, do wyznaczonego odizolowanego pomieszczenia (unikając kontaktu z innymi osobami),
 • zachowując bezpieczną odległość, przeprowadza wywiad z pracownikiem i zaleca kontakt z lekarzem celem weryfikacji stanu zdrowia,
 • do czasu ustalenia stanu zdrowia dyrektor odsuwa pracownika od pracy,
 • o wynikach badania, przeprowadzonego przez lekarza, pracownik niezwłocznie informuje dyrektora szkoły.
 1. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, bezzwłocznie zostaje poddany gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji.
 1. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i organ prowadzący o zaistniałej sytuacji.
 1. Dyrektor szkoły stosuje się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 1. Postępowanie w przypadku kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie:

Definicja KONTAKTU obejmuje:

 • każdego pracownika szkoły/rodzica/opiekuna prawnego ucznia pozostającego w bezpośrednim kontakcie z osobą chorą lub w kontakcie w odległości mniej niż 2 metry przez ponad 15 minut,
 • rozmowę z osobą zakażoną twarzą w twarz przez dłuższy czas,
 • każdą osobę mieszkającą w tym samym gospodarstwie domowym, co osoba chora.
 1. Osób z kontaktu NIE uważa się za zakażone, jednak prewencyjnie zaleca się:
 • pozostanie w domu przez 14 dni od ostatniego kontaktu z osobą chorą i prowadzenie samoobserwacji – codzienny pomiar temperatury i świadome zwracanie uwagi na swój stan zdrowia,
 • poddanie się monitoringowi pracownika stacji sanitarno-epidemiologicznej ,
 • udostępnienie numeru telefonu w celu umożliwienia codziennego kontaktu i przeprowadzenia wywiadu odnośnie stanu zdrowia,
 • jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zauważone zostaną objawy (gorączka, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem) – należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić Stację Sanitarno- Epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

Potwierdzenie zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły

 1. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zaistniałej sytuacji i w porozumieniu z organem prowadzącym, po uzyskaniu pozytywnej opinii sanepidu, podejmuje stosowną decyzję o zamknięciu szkoły lub zmianie modelu kształcenia lub innych środkach prewencyjnych.
 1. W przypadku potwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2 dyrektor szkoły zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 1. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności sporządza się notatkę lub protokół.

Postanowienia końcowe

 1. W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów choroby bezzwłocznie należy powiadomić telefonicznie Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną
 1. Zastrzega się zmianę procedury w przypadku objęcia terenu, na którym znajduje się szkoła strefą żółtą lub czerwoną, a także zmiany wytycznych przez Ministra Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego.

 

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ NA CZAS EPIDEMII COVID-19

Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Gubinie

1.  ZASADY PRZEBYWANIA W BIBLIOTECE

 1. Uczniowie mogą korzystać z wypożyczalni zgodnie z godzinami i dniami umieszczonymi na drzwiach biblioteki oraz na stronie internetowej szkoły.
 2. Uczeń przed wejściem do biblioteki powinien umyć lub zdezynfekować dłonie.
 3. W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość min. 1,5 m od pozostałych użytkowników oraz personelu biblioteki.
 4. Należy przestrzegać ograniczenia dotyczącego ilości osób, które mogą przebywać w bibliotece w jednym czasie, tj. 5 osó

2.  ZASADY WYPOŻYCZANIA KSIĄŻEK

 1. Użytkownikom ogranicza się użytkowanie księgozbioru w wolnym dostępie oraz korzystanie z czytelni. Z użytku wyłączone są komputery, drukarki i inne pomoce naukowe wspólnego użytku.
 2. Książki wypożyczamy osobiście w godzinach pracy biblioteki

3. ZASADY ZWROTU KSIĄŻEK

 1. Zwracaną książkę należy włożyć do specjalnie oznakowanego pudełka, które znajduje się przed wejściem do biblioteki
 2. Zwracane egzemplarze są poddane 3-dniowej kwarantannie i w tym czasie pozostają wyłączone z wypożyczania.

4. ZASADY POSTĘPOWANIA PRACOWNIKÓW BIBLIOTEKI

 1. Pracownicy biblioteki mają obowiązek możliwie często wietrzyć pomieszczenie biblioteki.
 2. Bibliotekarz odbierający zwroty książek i wydający powinien dezynfekować blat biurka, klamki i inne przestrzenie dotykane przez użytkowników.
 3. Pracownicy biblioteki powinni zadbać o bezpieczne, odizolowane miejsce kwarantanny dla książek i przechowywać je w tym miejscu 3 dni od dokonania zwrotu.

 

Wytyczne GIS, MEN, MZ
obowiązujące na zajęciach w pracowni gastronomicznej

 • Przed wejściem do pracowni gastronomicznej należy dokładnie umyć ręce i zdezynfekować.
 • Uczniowie maja obowiązek często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie, zachowywać dystans, a także unikać dotykania oczu, nosa i ust.
 • Uczniowie wycierają ręce wyłącznie ręcznikiem papierowym.
  • Na zajęcia przychodzi tylko uczeń zdrowy, bez żadnych objawów chorób zakaźnych.
 • Jeżeli w domu ucznia przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji, taki uczeń nie może uczestniczyć w zajęciach odbywających się w pracowniach gastronomicznych.
 • Zajęcia w pracowni gastronomicznej są realizowane w grupie.
 • Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę (uczniów i nauczycieli)*.

* Do przestrzeni tej nie wlicza się ciągów komunikacji wewnętrznej, pomieszczeń porządkowych, magazynowych, higieniczno-sanitarnych.
Nie należy sumować powierzchni sal i przeliczać łącznej ich powierzchni na limit miejsc. Powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów, które się w niej znajdują.

 • Z pracowni gastronomicznej, w której prowadzone są zajęcia należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Wyposażenie wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować.
 • Sprzęt wykorzystywany podczas zajęć powinien być regularnie czyszczony
  z użyciem cieplej wody z dodatkiem detergentu i dezynfekowany, a jeżeli nie ma takiej możliwości, należy zabezpieczyć go przed używaniem.
 • Uczeń na każdych zajęciach otrzymuje ścierkę do wycierania naczyń i zmywak do wycierania powierzchni roboczych, które po zajęciach oddaje do prania.
 • Uczniowie na każde zajęcia przynoszą wszystkie niezbędne surowce i przyprawy, które podczas trwania zajęć znajdują się na stanowisku ucznia. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą niepotrzebnych przedmiotów.
 • Uczniowie nie powinni wymieniać się produktami i sprzętem niezbędnym do przebiegu zajęć.
 • W przypadku konieczności wspólnego użytkowania sprzętu, przed przekazaniem koledze sprzęt musi być dokładnie umyty i zdezyfekowany.
 • Uczniowie niewykorzystane produkty i gotowe potrawy zabierają do domu.
 • Nauczyciel nie próbuje przygotowanych potraw przez uczniów.
 • Uczniowie mogą spożywać wyłącznie potrawę sporządzoną przez siebie.
 • W pracowni gastronomicznej odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 1,5 m (1 uczeń – 1 stanowisko).
 • Po każdych zajęciach używany sprzęt oraz podłoga powinny zostać umyte lub zdezynfekowane.
 • Należy wietrzyć pracownie gastronomiczne, co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 • Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej, niż co 45 min.
 • Należy zapewnić taką organizację pracy i koordynację, które utrudnią stykanie się ze sobą poszczególnych grup uczniów (każda pracownia gastronomiczna ma przerwę w innych godzinach. Podczas przerw zachowany jest dystans społeczny.
 • Należy unikać organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu,
  w tym ustalić bezpieczną zasadę korzystania przez grupę z szatni przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć.

 

REGULAMIN SANITARNY I BHP  KORZYSTANIA Z HALI SPORTOWEJ

ZASADY ORGANIZACJI ZAJĘĆ LEKCYJNYCH

 • dezynfekcja rąk przy każdorazowym wejściu i wyjściu z hali sportowej,
 • dezynfekcja rąk przy korzystaniu ze sprzętu sportowego,
 • uczeń przebywający na hali sportowej (niećwiczący lub zwolniony) ma obowiązek przebywać w miejscu wyznaczonym przez nauczyciela w odległości co najmniej 1,5 metra od innych osób,
 • podczas zajęć wychowania fizycznego nie dotykać ust i nosa,
 • w toalecie może przebywać tylko jedna osoba,
 • w pozostałych przypadkach stosować wytyczne ministra i dyrektora szkoły.

ZASADY ORGANIZACJI ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH

 • dezynfekcja rąk przy każdorazowym wejściu i wyjściu z hali sportowej,
 • dezynfekcja rąk przy korzystaniu ze sprzętu sportowego,
 • podczas zajęć nie dotykać ust i nosa,
 • w toalecie może przebywać tylko jedna osoba,
 • zajęcia pozalekcyjne odbywają się w różnych godzinach z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa sanitarnego zawartych w regulaminie hali sportowej,
 • w pozostałych przypadkach stosować wytyczne ministra i dyrektora szkoły.

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII – COVID-19
na terenie Internatu w Gubinie

PODSTAWA PRAWNA

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020.410 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020.493 z późn. zm.).
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020. 878).
 4. Wytyczne do organizacji opieki w bursach i internatach z dnia 15 maja 2020 r. Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej.

CEL PROCEDURY

Przygotowanie pracowników, wychowanków, rodziców i innych osób współpracujących z placówką do realizacji zadań zawodowych w sposób odpowiadający wymogom sanitarnym obowiązującym w związku pandemią wirusa COVID-19.

OGÓLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA INTERNATU W WARUNKACH ZAGROŻENIA WIRUSEM COVID-19

Na podstawie wytycznych Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji. W celu zapewnienia bezpieczeństwa w Internacie i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 w okresie ograniczonego funkcjonowania Internatu obowiązują specjalne procedury bezpieczeństwa:

 1. Za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu w Internacie w Gubinie odpowiada Kierownik Internatu.
 2. W Internacia stosuje się wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej.
 3. Do Internatu nie będą wpuszczane osoby (młodzież, rodzice i opiekunowie, pracownicy, dostawcy) z objawami chorobowymi wskazującymi na infekcję. Po wejściu do budynku Internatu każdemu pracownikowi oraz wychowankowi mierzona jest temperatura bezdotykowym termometrem. Pomiaru dokonuje wyznaczony przez Kierownika pracownik Internatu.
 4. W Internacie młodzież i pracownicy muszą zakrywać usta i nos, jeżeli jest tak wskazane w przepisach prawa lub wytycznych Ministra Zdrowia bądź Głównego Inspektora Sanitarnego, a także w niniejszych Procedurach.
 5. W środki ochrony indywidualnej wg wskazań GIS zaopatrzeni są wszyscy pracownicy.
 6. Pracownicy pozostający w bezpośrednim kontakcie z wychowankiem, obowiązkowo posiadają maseczki lub/i przyłbice, rękawiczki jednorazowe.
 7. Na tablicy ogłoszeń w holu znajdują się numery telefonów do organu prowadzącego, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej się na terenie Placówki.

OBOWIĄZKI KIEROWNIKA PLACÓWKI:

 1. Ustala i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.
 2. Zapewnia pracownikom środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne, ewentualnie przyłbice, płyny dezynfekujące. Umieszcza w widocznym miejscu instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk, zakładania i ściągania rękawiczek i maski.
 3. Przekazuje rodzicom informacje o czynnikach ryzyka COVID-19, informuje o procedurach oraz o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka do placówki poprzez umieszczenie procedur wraz z załącznikami na stronie szkoły.
 4. Zapewnia pomieszczenie służące do izolacji młodzieży oraz pracownika (p. 1). Wyposażone w zestaw ochronny: przyłbica, fartuch ochronny, półmaski, rękawiczki. Jeśli wychowanek/pracownik będzie wykazywał objawy typowe dla koronawirusa (gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu) należy postępować zgodnie z procedurami na wypadek stwierdzenia podejrzenia zakażenia.
 5. Nadzoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników Internatu zgodnie z powierzonymi im obowiązkami;
 6. Kontaktuje się z rodzicem/rodzicami/opiekunem prawnym/opiekunami prawnymi – telefonicznie, w przypadku stwierdzenia podejrzenia choroby u ich dziecka;
 7. Informuje organ prowadzący o zaistnieniu podejrzenia choroby u wychowanka, pracownika;
 8. Współpracuje ze służbami sanitarnymi;
 9. Organizuje działalność Internatu zgodnie z wytycznymi MZ, GIS i MEN, a także obowiązującymi przepisami prawa.

KAŻDY PRACOWNIK PLACÓWKI ZOBOWIĄZANY JEST:

Obowiązki pracowników obsługi:

 1. Pracownicy pracują w rękawiczkach i dbają o higienę rąk – regularne mycia rąk przez 30 sekund mydłem i wodą oraz środkiem dezynfekującym zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych, nie dotykają okolicy twarzy, ust, nosa i oczu.
 2. Stosują ściśle zasady nakładania i zdejmowania oraz utylizowania rękawiczek, maseczek.
 3. Przeprowadzając dezynfekcję, przestrzegają zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby wychowankowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 4. Zachowują szczególną ostrożność korzystając z magazynów oraz innych pomieszczeń służących do wykonywania swoich obowiązków. Zachowują dystans między sobą – minimum 2 m. Powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze, blaty do spożywania posiłków i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury) regularnie dezynfekują środkiem dezynfekującym lub wodą z detergentem.
 5. Myją i dezynfekują poręcze, włączniki światła, klamki, uchwyty, poręcze krzeseł, siedziska i oparcia krzeseł, blaty stołów, z których korzystają wychowankowie i wychowawcy, drzwi wejściowe do placówki, powierzchnie płaskie, kurki przy kranach.
 6. Wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, ciągi komunikacyjne regularnie i starannie sprzątają z użyciem wody z detergentem.
 7. Wykonują inne stałe prace określone w zakresie czynności na stanowisku pracy.
 8. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie kierownika placówki oraz stację sanitarno-epidemiologiczną/lekarza.

Obowiązki wychowawców:

 1. Pracują wg ustalonego przez kierownika harmonogramu realizując zajęcia opiekuńczo – wychowawcze.
 2. Wyjaśniają młodzieży zasady obowiązujące w placówce ze zwróceniem szczególnej uwagi na przestrzeganie zasad higieny w związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem.
 3. Unikają organizowania większych skupisk młodzieży w jednym pomieszczeniu.
 4. Wychowawcy powinni zachować dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni placówki, wynoszący co najmniej 2 metry.
 5. Dbają o higienę rąk – często myją je mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotykają okolicy twarzy, ust, nosa i oczu.
 6. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie stację sanitarnoepidemiologiczną/lekarza oraz kierownika placówki.
 7. Informują kierownika o wszelkich objawach chorobowych młodzieży.
 8. Postępują zgodnie z zapisami wprowadzonymi Procedurami bezpieczeństwa;
 9. Stosują środki ochrony indywidualnej wg zasad określonych przez GIS, MZ.

OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH:

 1. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do zapoznania się z Procedurami bezpieczeństwa w okresie pandemii Covid-19 na terenie placówki dostępnymi na stronie internetowej Bursy: www.zslit.gubin.pl
 2. Przekazują kierownikowi Internatu niezbędne informacje o stanie zdrowia swojego dziecka, aby Internat mógł zapewnić wychowankowi odpowiednią opiekę podczas pobytu. Informują w szczególności, czy dziecko choruje na chorobę przewlekłą lub znajduje się w tzw. grupie ryzyka.
 3. Stosują się do zaleceń lekarskich, które mówią o przeciwskazaniach do zakwaterowania dziecka w Internacie.
 4. Nie posyłają dziecka do Internatu, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 5. Zaopatrują dziecko w indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas pobytu w Internacie.
 6. Poinstruowanie dziecka o konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa, w tym o zachowaniu dystansu społecznego (2 m), unikaniu dotykania oczu, nosa i ust, regularnym myciu rąk wodą z mydłem, niepodawaniu ręki na przywitanie oraz sposobie zasłania ust i nosa podczas kichania czy kasłania.
 7. Pozostawienie kierownikowi Internatu aktualnego numeru telefonu do kontaktu.

ŻYWIENIE – od momentu uruchomienia

 1. Internat zapewnia wyżywienie wychowankom w czasie ich przebywania na terenie placówki.
 2. Posiłki przygotowywane są przy zachowaniu wszelkich niezbędnych środków higieny.

Pracownicy kuchni:

 1. Dezynfekują ręce przed każdym wejściem do pomieszczenia, gdzie przygotowywane są posiłki;
 2. Myją ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych:
 • przed rozpoczęciem pracy,
 • przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia, ugotowana, upieczona, usmażona,
 • po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną,
 • po zajmowaniu się odpadami/śmieciami,
 • po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji,

– po skorzystaniu z toalety, po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa, po jedzeniu i piciu;

 1. Odbierając produkty dostarczane przez osoby z zewnątrz, zakładają rękawiczki oraz maseczki ochronne;
 2. Wyrzucają rękawiczki/myją rękawiczki i wyrzucają wszelkie opakowania, w których zostały dostarczone produkty do worka na śmieci i zamykają go szczelnie; jeśli rozpakowanie produktu w danym momencie nie jest możliwe lub musi on pozostać w opakowaniu, pracownik kuchni myje/dezynfekuje opakowanie;
 3. Przygotowując posiłki zachowują od siebie bezpieczny dystans zgodny z obowiązującymi przepisami;
 4. Po zakończonej pracy, dezynfekują blaty kuchenne oraz inne sprzęty, środkami zapewnionymi przez kierownika Internatu;
 5. Myją naczynia, sztućce w zmywarce w temperaturze 60 stopni C przy użyciu detergentów do tego służących/wyparzają naczynia i sztućce, którymi były spożywane posiłki;
 6. Posiłki dla młodzieży odbierane są z kuchni tak, aby pracownicy kuchenni mieli jak najmniejszy kontakt z młodzieżą i wychowawcami;
 7. Młodzież posiłki spożywa przy stolikach w stołówce w małych grupach, indywidualnie przy stolikach, a po zakończeniu wyznaczony pracownik/pracownicy dezynfekują powierzchnię stołów oraz krzesła (poręcze, oparcia, siedziska), przy których spożywane były posiłki.

 

WYJŚCIA NA ZEWNĄTRZ

 1. Internat nie organizuje wyjść poza teren Placówki.
 2. Młodzież opuszcza teren placówki podczas wyjść do szkoły i w sprawach absolutnie niezbędnych po wcześniejszym uzgodnieniu z wychowawcą.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA COVID-19

 1. Jeżeli wychowawca/wychowanek/pracownik przejawia niepokojące objawy zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączkę), należy bezzwłocznie przez pracownika wyposażonego w przyłbicę, fartuch ochronny, półmaskę i rękawiczki przenieść go do IZOLATORIUM – wyznaczonego pomieszczenia (pok. 1),
 2. Pracownik pozostaje z daną osobą utrzymując min. 2 m odległości, zachowując wszelkie środki ostrożności bezpieczeństwa, przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje ręce. Zawiadamia o zaistniałej sytuacji kierownika oraz właściwą miejscowo stację sanitarno-epidemiologiczną i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 3. Kierownik lub wychowawca wskazany przez kierownika bezzwłocznie zawiadamia rodziców wychowanka o zaistniałej sytuacji.
 4. W przypadku ignorowania wezwania o stawienie się w Internacie rodzica/opiekuna wychowanka podejrzanego o zarażenie, Kierownik ma prawo powiadomić o tym fakcie Policję, Sąd Rodzinny oraz Powiatową Stację Epidemiologiczną.
 5. W przypadku, kiedy stan zdrowia osoby nie wymaga pomocy Państwowego Ratownictwa Medycznego, powinna ona pozostać w pokoju i skorzystać z teleporady medycznej.
 6. W sytuacji pogarszania się stanu zdrowia osoby należy wezwać pogotowie ratunkowe, aby przewieźć ją do najbliższego oddziału zakaźnego, a o zaistniałej sytuacji niezwłocznie poinformować właściwą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, która przeprowadzi wstępny wywiad epidemiologiczny.
 7. Poddanie gruntownemu sprzątaniu obszaru, w którym poruszała się osoba podejrzana o zakażenie, zgodnie z funkcjonującymi procedurami, oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty).
 8. Stosowanie się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 9. Kierownik lub osoba przez niego wyznaczona sporządza listę osób, z którymi osoba podejrzana o zakażenie miała kontakt, co będzie pomocne w prowadzeniu dochodzenia epidemiologicznego przez Państwową Inspekcję Sanitarną.
 10. Dyrektor wraz z organem prowadzącym na podstawie wytycznych, instrukcji powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej podejmują decyzję odnośnie dalszych działań w przypadku stwierdzenia na terenie placówki zakażenia.
 11. W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników o potwierdzonym zarażeniu wirusem COVID-19 u osoby, która przebywała w ostatnim tygodniu w placówce, Kierownik niezwłocznie informuje organ prowadzący i kontaktuje się z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną.
 12. Sporządzenie notatki służbowej z zaistniałego zdarzenia.

 

ZASADY funkcjonowania internatu na czas trwania pandemii COVID-19 dla wychowanków.

Wychowanku,

  1. Do internatu przyjmowani są jedynie zdrowi wychowankowie, bez objawów infekcji. Zostań w domu jeżeli miałeś bliski kontakt z osobą zakażoną, podejrzaną o zakażenie lub przebywającą w domu z osobami poddanymi kwarantannie lub izolacji.
  2. Zgłoś wychowawcy każdy ewentualny kontakt z osobą chorą/podejrzaną o zakażenie koronawirusem lub jeśli poczujesz się źle i zaobserwujesz u siebie objawy infekcji podczas pobytu w internacie.
  3. Zapoznaj się z informacją o zachowaniu zasad bezpieczeństwa na terenie internatu podczas obowiązywania stanu epidemii i przestrzegaj tych zasad oraz stosuj się do poleceń wychowawcy.
  4. Ogranicz opuszczanie swojego pokoju i korzystanie z przestrzeni wspólnych budynku. Stosuj środki ochrony osobistej (maseczki ochronne) i dezynfekuj ręce.
  5. Ogranicz kontakty z innymi wychowankami przebywającymi na terenie internatu. W przypadku takich kontaktów nie podawaj ręki na powitanie, zachowaj odległość od rozmówcy – rekomendowany dystans to min. 2 m.
  6. Noś osłonę nosa i ust w przestrzeniach wspólnych budynku.
  7. Podczas kaszlu i kichania zakrywaj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – zużytą chusteczkę jak najszybciej wyrzucić do zamkniętego kosza i umyj ręce.
  8. Staraj się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
  9. Zadbaj o czystości rąk – często myj je wodą z mydłem lub dezynfekuj (jeśli dłonie nie są w sposób widoczny zanieczyszczone). Ale pamiętaj! Noszenie rękawiczek nie może zastępować mycia rąk.
  10. Używaj jedynie swoich przyborów i akcesoriów.
  11. Zabierz ze sobą wszystkie przybory niezbędne do planowanych zajęć.
  12. Dołóż wszelkich starań, aby pokój był utrzymany w czystości i higienie. Często wietrz swój pokój.
  13. Pamiętaj, że w trakcie trwania pandemii:
  • W placówce obowiązuje zakaz odwiedzin (zakaz przebywania osób z zewnątrz).
  • Każde wyjście i powrót do internatu należy odnotować w zeszycie wyjść, znajdujący się w pokoju wychowawców. W pokoju wychowawców mogą przebywać tylko dwie osoby (wychowawca i wychowanek) z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (dystans społeczny – 2 m, zakryte nos i usta).
  • Wyjścia z internatu należy ograniczyć do minimum.
  • Należy unikać zgromadzeń w pomieszczeniach do wspólnego użytkowania i stosować w nich środki ochrony osobistej z zachowaniem dystansu społecznego.
  • Wychowankowie nie mogą przemieszczać się między pokojami, należy ograniczyć opuszczanie pokoju oraz kontakty z innymi wychowankami do minimum.

PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Procedury bezpieczeństwa obowiązują w Internacie od dnia 24 maja 2020 r. do czasu ich odwołania.
 2. Wszyscy pracownicy Internatu oraz rodzice/opiekunowie wychowanków zobowiązani są do ich ścisłego stosowania i przestrzegania.

 

Kierownik Internatu

Grażyna Piszczek

 

Kategorie