Rekrutacja 2018

Zasady rekrutacji 2018/2019

Rekrutacja kandydatów do trzyletnich liceów ogólnokształcących, czteroletnich techników oraz trzyletnich zasadniczych szkół zawodowych zostanie przeprowadzona w terminie do 7 lipca 2018 roku, w tym:

 1. złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami  potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 15 maja do 16 czerwca 2018 roku;
 2. uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o kopię świadectwa ukończenia gimnazjum oraz o kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego  od 23 czerwca do 27 czerwca 2018 roku;
 3. ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych –  do 29 czerwca 2018 roku godz. 12.00;
 4. potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki w wybranej szkole w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego – do 6 lipca 2018 roku do godz. 15.00;
 5. ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – 15 lipca 2018 roku o godz. 12.00.
 6. ponadto kandydaci dostarczają do sekretariatu szkoły:
  – dwie fotografie (z nazwiskiem na odwrocie),
  – dokumentację o sprawowanej opiece lekarskiej (karta zdrowia, wniosek z bilansu zdrowia),
  – zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie w  przypadku ubiegania się o przyjęcie do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe,
  – kandydaci do zasadniczej szkoły zawodowej – klasy wielozawodowej umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego – dotyczy uczniów/pracowników młodocianych.
  – oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum wraz z oryginałem zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego należy złożyć, gdy kandydat potwierdzi wolę podjęcia nauki

Więcej informacji w Regulaminie przyjęć kandydatów w pliku do pobrania

Pliki do pobrania:

    WNIOSEK    TERMINY REGULAMIN