Maturalny

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 3 lipca 2014 r.
w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego,
egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2015 roku

 Aktualizacja z 2 grudnia 2014 r.

 Na podstawie § 33 ust. 1, 2 i 3, § 47 ust. 3, § 49 ust. 1, § 61 ust. 2, § 102 ust. 4, § 103 ust. 1, § 113 ust. 1 i 2 i § 146 ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem”, uwzględniając przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.), ustalam terminy sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2015 roku.

Część ustna egzaminu maturalnego

od 4 do 29 maja

język polski (prezentacja – formuła do 2014),
języki mniejszości narodowych (prezentacja),
języki obce nowożytne,
język łemkowski, język kaszubski

od 11 do 23 maja (oprócz 17 maja)

język polski (wypowiedź – formuła od 2015),
języki mniejszości narodowych (wypowiedź)

Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych.

Część pisemna egzaminu maturalnego

4 maja 2015 (poniedziałek) – godz. 9.00 – język polski – pp
godz. 14.00 – wiedza o tańcu – pp, wiedza o tańcu – pr

5 maja 2015 (wtorek) – godz. 9.00 – matematyka – pp
godz. 14.00 – język łaciński i kultura antyczna – pp, język łaciński i kultura antyczna – pr

6 maja 2015 (środa) – godz. 9.00 – język angielski – pp
godz. 14.00 – język angielski – pr, język angielski – dj

7 maja 2015 (czwartek) – godz. 9.00 – język polski – pr
godz. 14.00 – biologia – pp, biologia – pr

8 maja 2015 (piątek) – godz. 9.00 – matematyka – pr
godz. 14.00 – wiedza o społeczeństwie – pp, wiedza o społeczeństwie – pr

11 maja 2015 (poniedziałek) – godz. 9.00 – fizyka i astronomia – pp, fizyka i astronomia / fizyka – pr
godz. 14.00 – filozofia – pp, filozofia – pr

12 maja 2015 (wtorek) – godz. 9.00 – język niemiecki – pp
godz. 14.00 – język niemiecki – pr, język niemiecki – dj

13 maja 2015 (środa) – godz. 9.00 – geografia – pp, geografia – pr
godz. 14.00 – historia muzyki – pp, historia muzyki – pr

14 maja 2015 (czwartek) – godz. 9.00 – język rosyjski – pp
godz. 14.00 – język rosyjski – pr, język rosyjski – dj

15 maja 2015 (piątek) – godz. 9.00 – chemia – pp, chemia – pr
godz. 14.00 – historia sztuki – pp, historia sztuki – pr

18 maja 2015 (poniedziałek) – godz. 9.00 – język francuski – pp
godz. 14.00 – język francuski – pr, język francuski – dj

19 maja 2015 (wtorek) – godz. 9.00 – informatyka – pp, informatyka – pr
godz. 14.00 – historia – pp, historia – pr

20 maja 2015 (środa) – godz. 9.00 – język hiszpański – pp
godz.14.00 – język hiszpański – pr, język hiszpański – dj

21 maja 2015 (czwartek) – godz. 9.00 – język włoski – pp
godz. 14.00 – język włoski – pr, język włoski – dj

22 maja 2015 (piątek) – godz. 9.00 – język francuski – pp
godz. 14.00 – język francuski – pr, język francuski – dj

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE DODATKOWYM

dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej na przystąpienie do egzaminu maturalnego w dodatkowym terminie

Część ustna egzaminu maturalnego

od 1 do 17 czerwca

język polski (prezentacja – formuła do 2014),
języki mniejszości narodowych (prezentacja),
języki obce nowożytne,
język łemkowski, język kaszubski

od 8 do 13 czerwca

język polski (wypowiedź – formuła od 2015),
języki mniejszości narodowych (wypowiedź)

 

1 czerwca 2015 (poniedziałek) – godz. 9.00 – język polski – pp
godz. 14.00 – język polski – pr

2 czerwca 2015 (wtorek) – godz. 9.00 – matematyka – pp
godz. 14.00 – matematyka – pr

3 czerwca 2015 (środa) – godz. 9.00 – język angielski – pp
godz. 14.00 – język angielski – pr, język angielski – dj

5 czerwca 2015 (piątek) – godz. 9.00 – wiedza o społeczeństwie – pp, pr
godz. 14.00 – fizyka i astronomia – pp, pr / fizyka – pr,
język łaciński i kultura antyczna – pp, pr, wiedza o tańcu – pp, pr

8 czerwca 2015 (poniedziałek) – godz. 9.00 – biologia – pp, pr
godz. 14.00 – filozofia – pp, pr, historia muzyki – pp, pr, historia sztuki – pp, pr

9 czerwca 2015 (wtorek) – godz. 9.00 – język niemiecki – pp
godz. 14.00 – język niemiecki – pr, język niemiecki – dj

10 czerwca 2015 (środa) – godz. 9.00 – chemia – pp, pr
godz. 14.00 – geografia – pp, pr, przedmioty zdawane w języku obcym

11 czerwca 2015 (czwartek) – godz. 9.00 – język rosyjski – pp
godz. 14.00 – język rosyjski – pr, język rosyjski – dj

12 czerwca 2015 (piątek) – godz. 9.00 – informatyka – pp, pr
godz. 14.00 – historia – pp, pr

15 czerwca 2015 (poniedziałek) – godz. 9.00 – język francuski pp
godz. 14.00 – język francuski – pr, język francuski – dj

16 czerwca 2015 (wtorek) – godz. 9.00 – języki mniejszości narodowych – pp, język kaszubski – pp, pr
język łemkowski – pp, pr, język hiszpański – pp
godz. 14.00 – języki mniejszości narodowych – pr, język hiszpański – pr
język hiszpański – dj

17 czerwca 2015 (środa) – godz. 9.00 – język włoski – pp
godz. 14.00 – język włoski – pr, język włoski – dj

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE POPRAWKOWYM

dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej:

1. Część pisemna 25 sierpnia 2015 r. (wtorek), godz. 9:00
2. Część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne – prezentacja i wypowiedź – formuła od 2015) – 24–28 sierpnia 2015 r.

Informacja o miejscu egzaminu i szczegółowych terminach egzaminów ustnych zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie do 7 sierpnia 2015 r.
Przekazanie przez okręgowe komisje egzaminacyjne świadectw do szkół – 11 września 2015 r. (data wydania świadectw dojrzałości z egzaminu maturalnego przeprowadzanego w sierpniu: 11 września 2015 r.).

0 Comments
0 Pings & Trackbacks

Dodaj komentarz