O projekcie

„Transnarodowy trójkąt dobrych praktyk – wymiana pomysłów, praktyk i metod pomiędzy polsko – niemiecko – hiszpańskimi partnerami”

Finansowanie projektu:
Projekt numer 2017-1-PL01-KA202-038660 w ramach Programu Erasmus +, akcja 2: partnerstwa strategiczne, kształcenie i szkolenia zawodowe (VET) finansowany na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1288/2013 z 2013.12.11, ustanawiające „Erasmus+”: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu oraz uchylające decyzje nr 1719/2006/WE, 1720/2006/WE i 1298/2008/WE.
Streszczenie:
Projekt ” Transnarodowy trójkąt dobrych praktyk – wymiana pomysłów, praktyk i metod pomiędzy polsko – niemiecko – hiszpańskimi partnerami” jest oparty na tych samych potrzebach dwóch szkół z Polski i Niemiec przy założeniu wykorzystania doświadczeń w pracy z młodzieżą partnera z Hiszpanii. Celem nadrzędnym stawianym przez partnerów niniejszego projektu jest uznanie oraz przejrzystość efektów kształcenia zawodowego. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez wzmożenie w uczniach potrzeby zdobywania certyfikowanych kwalifikacji. Do zachęty ma posłużyć rozwój partnerstwa biznesowego pomiędzy ZSLiT, RBB i EME wraz z przedsiębiorcami współpracujących z wymienionymi instytucjami. Celem ZSLiT jest, aby co najmniej 80% uczniów (246 na 307) wykazało w roku szkolnym 2018/2019 takie postawy inicjatywne motywujące do wytrwałej pracy na rzecz zdobywania certyfikowanych kwalifikacji, co zostanie potwierdzone za pomocą badania składającego się z testu oraz analizą wyników egzaminów zewnętrznych na kwalifikacje zawodowe, które powinny mieścić się w granicach średniej OKE. Z kolei celem RBB jest to, aby w tym samym roku szkolnym co najmniej 80% uczniów uzyskało oczekiwane postawy (560 na 700). Trzeci partner organizacja EME będzie służyła swoim doświadczeniem w organizowaniu staży i praktyk u przedsiębiorców, które maja ukazać młodzieży przydatność i transparentność certyfikowanych kwalifikacji jak również w zakresie przezwyciężania postaw prezentujących długoterminowe wycofanie społeczne występujące u długotrwale bezrobotnych osób. Uczestnikami projektu są wszyscy uczniowie uczęszczający do naszych placówek w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019. W tym okresie wszyscy uczniowie będą brali udział w cyklicznych zajęciach poświęconych kształtowaniu postaw inicjatywnych motywujących do wytrwałej pracy na rzecz zdobywania certyfikowanych kwalifikacji. Będą to lekcje z przewodnich przedmiotów zawodowych, które minimum raz w miesiącu będą realizowane z wykorzystaniem metody przewodniego tekstu. Część spośród uczniów zostanie włączona do działań mobilnościowych, podobnie jak członkowie kadry każdego z partnerów. Pracownicy ci również zaliczają się do uczestników projektu. Działania projektowe to m.in. opracowanie przez pracowników biorących udział w działaniach związanych z uczeniem się, nauczaniem i szkoleniami w każdej placówce programu zajęć wraz ze szczegółowymi scenariuszami każdej lekcji prowadzonej metodą przewodniego tekstu, mobilności łączone uczniów i pracowników każdo z partnerów w celu wzmocnienia kompetencji zawodowych uczestników zarówno z organizacji wysyłających, jak i przyjmującej poprzez prace w międzynarodowych grupach. Realizacja 6 projektów zawodowych z wykorzystaniem platformy eTwinning. Do rezultatów zaliczamy przede wszystkim osiągnięcie zamierzonych celów, a także m.in. poprawę zdawalności egzaminów na kwalifikacje zawodowe u co najmniej 70% wszystkich uczniów, którzy będą uczęszczać do naszych placówek w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019, poprawa umiejętności kształtowania postaw inicjatywnych motywujących do wytrwałej pracy na rzecz zdobywania certyfikowanych kwalifikacji u każdego pracownika bezpośrednio zaangażowanego w wymianę dobrych praktyk poprzez udział w mobilności kadry, e-book będący przewodnikiem po metodach i narzędziach kształtowania u uczniów postaw inicjatywnych motywujących do wytrwałej pracy na rzecz zdobywania certyfikowanych kwalifikacji jako jednej z kompetencji kluczowych (na przykładzie współpracy polsko – niemiecko – hiszpańskiej, poprawę umiejętności językowych w zakresie posługiwania się językiem obcym, rozwój takich kompetencji, jak empatia, otwartość, tolerancja, komunikatywność, umiejętność współpracy w grupie, uczenie się od siebie nawzajem, uczenie się przez doświadczenie, zarządzanie czasem, zespołem, zasobami, zarządzanie projektem przez cele u wszystkich istotnych interesariuszy projektu. Oddziaływanie projektu na poziomie lokalnym zapewnią przede wszystkim uczniowie uczestniczący w projekcie, którzy dzięki nabyciu bądź poszerzeniu kompetencji z zakresu przedsiębiorczości będą wywierać realny wpływ na swoje otoczenie. Wpływ ten będzie się poszerzał wraz z migrowaniem uczestników projektu w celach zawodowych, edukacyjnych lub prywatnych. Drugą grupą zapewniającą stały wpływ projektu na poziomie lokalnym i poszerzającym się będą pracownicy uczestniczący w projekcie, którzy będą efektywnie kształtować postawy inicjatywne w kolejnych pokoleniach uczniów i pracowników. Obie te grupy są gwarantem długofalowych korzyści płynących z projektu. Ponadto długofalowy wpływ projektu może być widoczny na poziomie krajowym, europejskim, a nawet międzynarodowym dzięki zamieszczeniu na platformie upowszechniającej programu Erasmus+ e-booka w dwóch językach (polski i angielski). Ze względu na brak ograniczeń w dostępie do tej publikacji każdy odbiorca będzie mógł korzystać z gotowego programu bądź scenariuszy zajęć albo jedynie inspirować się i wypracowywać swoje rozwiązania.

Facebook

Strona Projektu