Historia Szkoły

1 września 1957 roku decyzją Wojewódzkiej Rady Narodowej w Zielonej Górze rozpoczęła działalność Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Gubinie. Młodzież (64 uczniów) rozpoczęła naukę w 2 oddziałach: odzieżowym (krawiec miarowy lekki) i obuwniczym (obuwnik przemysłowy). W połowie roku szkolnego kierunek obuwniczy przekształcono na metalowy (ślusarski). Pierwszym dyrektorem szkoły, na krótko, został Konrad Wojtas, a kierownikiem warsztatów – Kazimierz Uśdzicki.

Patronat nad szkołą objęły Gubińskie Zakłady Odzieżowe “Goflan”. Pracownicy tych zakładów ufundowali szkole sztandar, którego uroczyste wręczenie nastąpiło z okazji “Dnia Włókniarza” 25 kwietnia 1965 roku.

Na siedzibę szkoły został przeznaczony budynek po byłej szkole podstawowej przy ulicy Wyspiańskiego 14. Znajdowało się w nim 8 sal, z których 2 przeznaczono na warsztaty szkolne z punktem usługowym.

W tymże budynku umieszczony został internat dla 47 osób. W roku szkolnym 57/58 w szkole pracowało 4 etatowych nauczycieli. W czerwcu pierwszą klasę ukończyło 60 z 64 rozpoczynających naukę uczniów.

Od stycznia 1958 roku dyrektorem został mgr Janusz Czerepiński. Od września tego roku w 4 klasach uczyło się 178 uczniów (2 klasy pierwsze, 2 drugie oraz 24 osoby w nowo utworzonym technikum wieczorowym o kierunku samochodowym). Grono nauczycielskie powiększyło się do 11 osób.

Szkoła z każdym rokiem coraz bardziej liczyła się w środowisku lokalnym. Nawiązano owocną współpracę z jednostką wojskową i domem kultury. Znaczną rolę w tym procesie odegrał nowy dyrektor Józef Wilczek, który pełnił tę funkcję od kwietnia 1959 roku do końca sierpnia 1973 roku.
Rok szkolny 1968/69 ZSZ rozpoczęła w nowych warunkach. Po remoncie (czyn społeczny młodzieży) oddano budynek przy ulicy Racławickiej 1. Z tej okazji szkoła była gospodarzem Wojewódzkiej Inauguracji Roku Szkolnego. Od 1 września 1969 roku w skład szkoły wchodziły:

 • zasadnicza szkoła odzieżowa
 • technikum odzieżowe
 • zasadnicza szkoła zawodowa budowlana
 • technikum obuwnicze i odzieżowe dla pracujących

Od 1973 roku funkcję dyrektora szkoły pełnił mgr Leon Letki. Dopiero 1 września 1976 roku placówka otrzymała nazwę Zespołu Szkół Zawodowych w Gubinie. W roku szkolnym 1976/77 naukę w klasach pierwszych rozpoczęło 450 uczniów. Do szkoły łącznie uczęszczało prawie 1000 uczniów zorganizowanych w 33 klasach. Była to największa liczba uczniów w historii szkoły. Kadra pedagogiczna powiększyła się do 48 nauczycieli. Wtedy szkoła kształciła młodzież w następujących specjalnościach:

 • technik odzieżowy
 • technik przemysłu skórzanego
 • krawiectwo ciężkie
 • krawiectwo lekkie
 • obuwnik przemysłowy
 • szwacz dzianin
 • kelner
 • piekarz
 • masarz
 • malarz
 • mechanik pojazdów samochodowych

Uroczystość oddania nowego budynku warsztatów szkolnych przy ulicy Wyspiańskiego 14 odbyła się 2 czerwca 1978 roku. W tym też dniu szkole nadano imię Stanisława Staszica.

W następnym roku szkolnym do Zespołu Szkół Zawodowych, decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania w Zielonej Górze, zostaje włączone Liceum Medyczne. Z końcem roku szkolnego 1983/84 r. dyrektor Leon Letki przechodzi na emeryturę.

W tym okresie szkoła stała się wiodącą placówką, kształcącą kadry dla przemysłu lekkiego. Uczniowie chętnie uczestniczyli w olimpiadach i konkursach, odnosząc znaczące sukcesy. Dużemu wzbogaceniu uległa baza dydaktyczna.

Następcą dyrektora Letkiego został Andrzej Gornow. Stworzył on własny, nowoczesny wizerunek szkoły poprzez wyraźne położenie akcentu na jakość kształcenia oraz podniesienie prestiżu szkoły w mieście i województwie.

Rozpoczyna się nowy etap współpracy ze szkołą w Guben (Niemcy). W dniu 23 listopada 1987 r. Zespół Szkół Zawodowych aktualizuje umowę zawartą ze Szkołą Zawodową w Guben. Początkowo współpraca polega na wspólnym organizowaniu zawodów sportowych, wycieczek, dyskotek itp. Jednak od roku 1991 zostaje wzbogacona o nowe formy. Od tego roku siedemnastu uczniów zaczyna się kształcić po stronie niemieckiej w zawodzie mechanik przemysłowy, a dwa lata później kolejna grupa rozpoczyna naukę w zawodzie elektroinstalator. Natomiast w gubińskiej szkole dziewczęta z Guben odbywają praktykę w zawodach krawiec i gospodyni domowa. Współpraca ma również wymiar materialny. Niemiecki partner przekazuje szkole kompletne wyposażenie pracowni informatycznej oraz dwóch pracowni odzieżowych.

Początki lat 90. są niezwykle trudne dla szkoły. Likwidacji ulegają tradycyjne kierunki kształcenia, a w ich miejsce powstają nowe, spełniające wymogi współczesnego rynku pracy.

W roku szkolnym 1993/94 wstrzymano nabór do klas obuwniczych i liceum pielęgniarskiego. Lata 1996 i 1997 to zamknięcie technikum przetwórstwa skóry i liceum medycznego. W to miejsce otworzono nowe szkoły o profilu handlowym. Początkowo (wrzesień 1993r.) rozpoczyna działalność zawodowa szkoła handlowa, a w roku następnym liceum handlowe.

Rok szkolny 2000/2001 przynosi otwarcie 4 klas liceum technicznego o profilu ekonomiczno-administracyjnym i usługowo-gospodarczym oraz klasy specjalnej kształcącej w zawodzie kucharza.

Lata 2000-2003 to bez wątpienia okres gruntownych i głębokich przemian w życiu szkoły, związanych głownie z reformą systemu oświaty i przeobrażeniami społeczno-gospodarczymi w kraju.

Coraz bardziej wymagający i konkurencyjny rynek pracy zmobilizował szkołę do powiększania zarówno swojej oferty edukacyjnej, jak i zmodernizowania własnej bazy dydaktycznej.

Zostały unowocześnione 2 pracownie komputerowe z dostępem do internetu, utworzono pracownię multimedialną, pracownię nauczania techniki biurowej oraz laboratoria językowe, w których dzięki innowacyjnym urządzeniom uczniowie mają bezpośredni kontakt z żywym językiem obcym (angielskim i niemieckim).

Większość sal lekcyjnych, niedawno wyremontowanych i nowocześnie urządzonych, wyposażona jest w stanowiska komputerowe, telewizory, magnetowidy i magnetofony oraz inne ciekawe pomoce dydaktyczne.

Bogatym księgozbiorem i czytelnią posiadającą zestaw urządzeń multimedialnych (DVD, komputer, magnetowid) wyróżnia się także biblioteka szkolna. Młodzież ma do dyspozycji 8 stanowisk komputerowych ze stałym dostępem do internetu.

Obecne grono pedagogiczne (ponad 60 osób) to specjaliści w swoich dziedzinach, systematycznie doskonalący się i podnoszący nieustannie swoje kwalifikacje zawodowe. Większość z nich, oprócz studiów magisterskich, ukończyła lub kończy studia podyplomowe na uczelniach w Poznaniu, Zielonej Górze czy łodzi na takich kierunkach jak technologie informatyczne, integracja europejska, przedsiębiorczość czy dziennikarstwo.

Poza tym często organizowane są wewnętrzne szkolenia zawodowe, prowadzone bądź przez metodyków z zielonogórskiego, szczecińskiego i gorzowskiego ośrodka doskonalenia nauczycieli, bądź przez osoby z grona pedagogicznego. Działania takie wpływają na wzrost efektywności nauczania w szkole i podniesienie szeroko rozumianej jakości pracy pedagogicznej.

Szkoła jest także cały czas widoczna, przede wszystkim na arenie miasta i powiatu, jako placówka nie tylko oświatowa, ale i kulturotwórcza. świadczą o tym między innymi konkursy organizowane w jej murach: Powiatowy Konkurs Ortograficzny, Konkurs Poprawnej Polszczyzny “Polacy nie gęsi” z profesorską obsadą, Konkurs Poezji Obcojęzycznej:”Poezja i uczucia bez granic”. Organizuje się wiele różnorodnych imprez sportowych, w coraz większym zakresie rozwija się współpraca z partnerem niemieckim.

Nowa reforma oświaty przyniosła szkole nie tylko pierwszych absolwentów gimnazjów, dla których utworzone zostały nowe typy szkół; rok szkolny 2002/2003 rozpoczął się od nadania nowej nazwy: Zespół Szkół Licealnych i Technicznych im. S. Staszica w Gubinie.

Rok szkolny 2004/2005 to nowa karta w historii edukacji ZSLiT. Dotychczasowy, wieloletni dyrektor szkoły, Pan Andrzej Gornow, zrezygnował z funkcji kierowania placówką. Na to stanowisko w drodze konkursu wybrano Pana Mirosława Siergieja. Wicedyrektorem szkoły został Pan Robert Hawrylak – nauczyciel wychowania fizycznego.

W roku 2007 szkoła obchodziła 50. rocznicę powstania. Obchody zaplanowane były na 2 czerwca 2007 r.