Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Krośnieńskim

„Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Krośnieńskim”

Opis projektu:

Projekt współfinansowany  z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
Oś Priorytetowa 8. Nowoczesna Edukacja, Działanie 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego;
Poddziałanie 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT.

Zakres projektu obejmuje staże dla uczniów w przedsiębiorstwach, współpracę z przedsiębiorcami i uczelniami wyższymi, doposażenia szkół w wyposażenie niezbędne w  kształceniu zawodowym oraz przeprowadzaniu egzaminów zawodowych,  dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Okres realizacji: 01.07.2016-30.06.2022

Kopia Kopia naklejka na laptopy 12×3