Plan Pracy

PLAN PRACY DORADCY ZAWODOWEGO
Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Gubinie

 1. Podstawy prawne dotyczące realizacji doradztwa zawodowego w szkole

Prowadzenie działań związanych z doradztwem zawodowym w przedszkolach, szkołach i placówkach regulują m. in. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, w której zapisano, że system oświaty zapewnia przygotowanie uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia oraz Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r., wymieniając zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego oraz zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej jako jedne z podstawowych form działalności dydaktyczno- ychowawczej szkoły. Szczegółowe regulacje wprowadzają rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej, m.in. w sprawie doradztwa zawodowego, w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół oraz w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

 1. Główny cel realizacji doradztwa zawodowego w technikum

Celem ogólnym doradztwa zawodowego w szkole jest przygotowanie uczniów do świadomego i samodzielnego planowania kariery oraz podejmowania i zmian decyzji edukacyjnych i zawodowych uwzględniających poznawanie własnych zasobów oraz analizę informacji na temat rynku pracy i systemu edukacji.

 1. Działania kierowane do uczniów:
 • udzielanie porad i konsultacji indywidualnych;
 • prowadzenie zajęć grupowych związanych tematycznie z obszarami: poznawanie własnych zasobów; świat zawodów i rynek pracy; rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie; planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji zawodowych;
 • pomaganie uczniom w przygotowywaniu teczek „portfolio”;
 • realizowanie elementów doradztwa zawodowego na zajęciach przedmiotowych z uwzględnieniem specyfiki danego przedmiotu;
 • angażowanie w organizację uroczystości i imprez szkolnych;
 • promowanie idei wolontariatu;
 • angażowanie w działania na rzecz promocji szkoły;
 • organizowanie spotkań rekrutacyjnych z przedstawicielami firm gotowych zatrudniać uczniów i absolwentów;
 • organizowanie spotkań informacyjnych z przedstawicielami instytucji rynku pracy;
 • organizowanie wizyt w firmach, w których znajdują się stanowiska pracy zgodne z kierunkiem kształcenia uczniów;
 • informowanie o dodatkowej ofercie kształcenia zawodowego i rozwoju osobistego;
 • organizowanie spotkań z osobami prezentującymi własne ścieżki rozwoju zawodowego (absolwenci szkoły, przedstawiciele zawodu);
 • umożliwianie udziału w spotkaniach informacyjnych i targach dotyczących rynku pracy;
 • udostępnianie materiałów multimedialnych (np. gier edukacyjnych, filmów i innych e –  zasobów) ułatwiających poruszanie się po rynku pracy i rynku edukacyjnym, planowanie własnej działalności oraz samopoznanie;
 • umożliwianie udziału w spotkaniach informacyjnych i targach dotyczących planowania ścieżki edukacyjnej;
 • inspirowanie i pomaganie w przygotowywaniu Indywidualnych Planów Działania (IPD) przez uczniów;
 1. Działania kierowane do nauczycieli, wychowawców:
 • umożliwianie zainteresowanym osobom udziału w szkoleniach i kursach z zakresu doradztwa zawodowego;
 • prezentowanie działań WSDZ na posiedzeniach rady pedagogicznej;
 • organizowanie wizyt studyjnych w firmach;
 • organizowanie spotkań informacyjnych z przedstawicielami instytucji rynku pracy;
 • organizowanie spotkań informacyjnych z przedstawicielami firm lokalnego rynku pracy;
 • udostępnianie zasobów z obszaru doradztwa zawodowego;
 • wspieranie w realizacji zadań z doradztwa zawodowego.
 1. Działania kierowane do rodziców:
 • organizowanie spotkań informacyjno-doradczych z doradcą zawodowym w szkole;
 • organizowanie spotkań z przedstawicielami instytucji rynku pracy;
 • organizowanie spotkań z przedstawicielami firm lokalnego rynku pracy;
 • organizowanie konsultacji dotyczących decyzji edukacyjno-zawodowych uczniów;
 • informowanie o targach pracy;
 • informowanie o targach edukacyjnych

Mirosław Siergiej